Článek 25
Předseda NOS PČR

(1) Předseda je statutárním orgánem NOS PČR.

(2) Předsedovi přísluší

a) řídit činnost kanceláře, ukládat výborům NOS PČR a základním organizacím úkoly vyplývající z oprávnění předsedy jednat za předsednictvo nebo z postavení statutárního orgánu NOS PČR,
b) sjednávat smlouvy za NOS PČR, předkládat je ke schválení a schválené následně uzavírat či vypovídat,
c) přijímat přímé členy NOS PČR,
d) sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně, sjednávat a uzavírat kolektivní dohody a kolektivní smlouvy, je-li k tomu pověřen,
e) vykonávat další práva a povinnosti, která ze své povahy náleží statutárnímu orgánu, není-li jejich výkon stanovami svěřen jinému,
f) přijímat neodkladná rozhodnutí k zajištění činnosti a úkolů NOS PČR, je-li předsednictvo k nim příslušné dlouhodobě neusnášeníschopné,
g) účastnit se s hlasem poradním jednání i ostatních odborových orgánů a tyto ve zvlášť odůvodněných případech svolat; členskou schůzi může svolat jen, nebyla-li svolána řádně a včas,
h) svolat a účastnit se jednání kontrolních komisí nebo rozhodčí komise, má-li k tomu souhlas jejího předsedy.

Článek 24

Předsednictvo

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem, který spravuje záležitosti NOS PČR mezi sjezdy.
(2) Předsednictvo tvoří předseda NOS PČR, který je zároveň předsedou předsednictva, první místopředseda za policii, místopředseda za vězeňskou službu a další členové předsednictva, z nichž jsou tři za policii a jeden za vězeňskou službu.

(3) Předsednictvo svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů předsednictva nebo předsedy kontrolní komise NOS PČR, nejméně dvakrát za tři měsíce.

(4) Jednání předsednictva se řídí stanovami. Předsednictvu přísluší
a) schvalovat záležitosti celosvazového charakteru a rozhodovat o smlouvách NOS PČR, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
b) zajišťovat činnosti a úkoly NOS PČR, zejména vedení agend s tím souvisejících, a přijímat opatření k jejich zabezpečení,
c) spravovat majetek NOS PČR, hospodařit s ním, a zajistit vypracování souvisejících účetních záznamů, výkazů a hlášení podle právních předpisů,
d) zajišťovat přípravu návrhů nebo aktualizací vnitřních předpisů NOS PČR,
e) rozhodovat o udělení mimořádné právní pomoci, a o udělení dočasné výjimky na využívání členských výhod, poskytovaných NOS PČR nebo jeho prostřednictvím, i po zániku členství,
f) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o přímé členství v NOS PČR,
g) rozhodovat o vyloučení člena odborové organizace, udělovat a odnímat čestné členství,
h) rozhodovat o dočasném pozastavení výkonu funkce v předsednictvu a výborech NOS PČR,
i) ukládat výborům NOS PČR úkoly, patřící do kompetence předsednictva, nelze-li je jinak dostatečně splnit,
j) ukládat základním organizacím úkoly, týkající se zejména plnění jejich povinností vůči NOS PČR,
k) určovat počet zaměstnanců kanceláře a pověřovat je konkrétními činnostmi v mezích její působnosti,
l) schvalovat název základní organizace a rozhodovat o doručení oznámení o jejím založení, změně údajů nebo zrušení, příslušnému rejstříkovému soudu,
m) zajistit provedení volby členů výboru pro veterány hlasováním technickými prostředky,
n) připravovat jednání sjezdu a volby orgánů NOS PČR na následující funkční období, jakož i doplňovací volby,
o) předkládat sjezdu zprávu o hospodaření NOS PČR za předchozí kalendářní rok a návrh rozpočtu NOS PČR na následující kalendářní rok,
p) zajišťovat zveřejňování požadovaných informací ve sbírce listin rejstříkového soudu, podávat daňová přiznání, případně plnit další obdobné povinnosti NOS PČR,
q) koordinovat výkon odborových práv vůči zaměstnavateli; tím nejsou dotčena práva vyplývající předsednictvu z kolektivních smluv a dohod nebo právních předpisů, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
r) zajistit řádné provedení vypořádání majetku NOS PČR a dalších povinností v období od zrušení NOS PČR do jeho zániku,

PŘEDSEDA

Tomáš MACHOVIČ
Tomáš MACHOVIČ
Předseda NOS PČR
machovic@nosp.cz +420 725 067 467 svaz  +420
×
PŘEDSEDNICTVO

Ing. Zdeněk SOBOTKA
Ing. Zdeněk SOBOTKA
Člen předsednictva (Pol)
sobotka@nosp.cz   +420 974 721 477  
JUDr. Petr TOMEK
JUDr. Petr TOMEK
Člen předsednictva (Pol)
tomek@nosp.cz   +420 603 421 823 Kompetence:
Mgr. Bc. Jiří GROSMAN
Mgr. Bc. Jiří GROSMAN
Člen předsednictva (VS)
grosman@nosp.cz   +420 602 554 996
Mgr. Bc. Milan SYNEK
Mgr. Bc. Milan SYNEK
1. místopředseda NOS PČR (Pol)
synek@nosp.cz +420 603 342 258 Kompetence: Odb
Petr CIELUCH
Petr CIELUCH
Místopředseda NOS PČR (VS)
cieluch@nosp.cz   +420 734 412 425 mobil +420
René DI LENARDO
René DI LENARDO
Člen předsednictva (Pol)
dilenardo@nosp.cz +420 739 534 678
×