– Největší odborová organizace, sdružující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, ale také Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu zřízených k plnění jejich úkolů, s počtem členů více než 17 tisíc ve služebním či pracovním poměru,
– organizace, která podporuje společenské činnosti bývalých kolegů v rámci svého členství veterán, kterých takto sdružuje více než 2 tisíce,

– organizace, působící prostřednictvím svých více než 110 základních organizací na území celé České republiky, přičemž počet základních organizací neustále roste,
– nejstarší odborová organizace bezpečnostních složek s třicetiletou historií, navazující na poválečný odborový svaz pracovníků bezpečnostních a ozbrojených složek, jenž musel v sedmdesátých letech na základě politického rozhodnutí ukončit svoji činnost,

–  solidární organizace, která aktivně podporuje ochranu
podařily vybrat milionové částky na podporu jednotlivých případů,

– moderní odborová organizace s propracovaným vnitřním informačním sysémem a unikátním systémem efektivního informování

– solidární organizace, která aktivně podporuje ochranu svých členů, přičemž jen za pojištění právní ochrany D.A.S. vydává ročně více než 4 100 000 Kč a za další pojištění členů pak 29 000 000 Kč, k čemuž lze připočíst mimořádné právní pomoci, kde za rok 2018 bylo vydáno
1 600 000 Kč,

– organizace, sdílející zkušenosti se zahraničními partnerskými odborovými organizacemi, jakými je například slovenský Odborový zväz polície v Slovenskej republike, polský Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, maďarský Független Rendőr Szakszervezet a německý Gewerkschaft der Polizei,

– spoluzakladatel a významný podporovatel Nadace policistů a hasičů, která pomáhá vdovám a sirotkům po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a která také pečuje o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří utrpěli úraz při výkonu služby,

– je také výraznou solidární oporou pro své členy a jejich rodiny v případě tragických událostí, které dopadají na jejich osudy – NOS PČR vyhlašuje veřejné sbírky, díky kterým se v posledních letech podařily vybrat milionové částky na podporu jednotlivých případů,

– moderní odborová organizace s propracovaným vnitřním informačním sysémem a unikátním systémem efektivního informování .

 

Chrání práva a oprávněné zájmy příslušníků a zaměstnanců v místě své působnosti, přičemž

– vyjednává s vedením příslušných resortů o navýšení finančních prostředků na platy a zabezpečení výkonu služby či práce,

– vyjednává s vedením bezpečnostních sborů a příslušných úřadů, o rozdělení finančních prostředků a podmínkách výkonu služby či práce,

– vykonává svá zákonná oprávnění na všech úrovních organizační struktury příslušného bezpečnostního sboru či úřadu,

– jedná se zákonodárci, podporuje legislativu zlepšující podmínky pro výkon služby, či práce a staví se proti snižování jistot a nároků příslušníků, a to i po ukončení služby,

podílí se na pořádání demonstrací na podporu svých požadavků, tu největší proti škrtům na platech ve veřejné sféře v září 2010 uspořádal spolu s Odborovým svazem hasičů, za účasti více než 45 000 demonstrantů,

– poskytuje ochranu a členské výhody svým členům ve smyslu stanov, a jsou-li splněny požadované podmínky, pak i po ukončení členství.