Článek 28
Kontrolní komise NOS PČR

(1) Kontrolní komise NOS PČR je orgánem, který dohlíží na řádné vedení záležitostí a výkon činností NOS PČR. Při výkonu své činnosti je nezávislá na ostatních odborových orgánech.

(2) Kontrolní komise NOS PČR má sedm členů, z toho pět za policii a dva za vězeňskou službu. Členem kontrolní komise nesmí být člen jiného orgánu NOS PČR, s výjimkou sjezdu.

(3) Kontrolní komisi NOS PČR svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů komise, nejméně jednou za tři měsíce.

(4) Jednání kontrolní komise NOS PČR se řídí stanovami. Kontrolní komisi přísluší a) kontrolovat hospodaření NOS PČR, dodržování rozpočtu a řádné provádění finančních operací, a vyžadovat související informace a doklady, b) kontrolovat dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a plnění závazných usnesení orgánů NOS PČR, c) kontrolovat řádné vedení agend NOS PČR, zejména evidence členů, d) vyslat svého člena na jednání kontrolovaného orgánu NOS PČR; to neplatí, je-li jednáním rozhodčí řízení, e) projednávat stížnosti členů a přijímat podněty ke kontrole, f) vyloučit svého člena z kontroly pro podjatost a poskytnout součinnost při výkonu kontroly v základní organizaci, je-li námitka podjatosti kontrolora základní organizace shledána jako důvodná, g) předkládat kontrolovaným orgánům výsledky kontroly a upozorňovat předsedu NOS PČR na zjištěné nedostatky, h) předkládat sjezdu zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zejména stanovisko k hospodaření NOS PČR, i) podat podnět ke svolání sjezdu, zjistí-li kontrolou závažné nedostatky, zejména v hospodaření, jde-li o kontrolu NOS PČR, nebo nepředloží-li kontrolovaný orgán podklady k provedení kontroly ve lhůtě 30 dnů od výzvy k předložení, není-li určena lhůta delší.

(5) Kontrolní komise NOS PČR určí s ohledem na okolnosti přiměřenou lhůtu k dodatečnému předložení požadovaných podkladů, pokud kontrolovaný prokáže, že k jejich nepředložení nedošlo jeho zaviněním.

(6) Kontrolní komisi NOS PČR náleží vůči základní organizaci oprávnění z činností uvedených v článku 19, odstavci 4 písm. a) až e). Oprávnění kontrolní komise NOS PČR se vůči radám použijí přiměřeně.

(7) Kontrolovaný může ke kontrolní komisi NOS PČR vznést námitku, že ten, kdo vykonává kontrolu má s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům kontroly nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku kontroly, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti.

(8) Kontrolní komise NOS PČR samostatně hospodaří s přiděleným rozpočtem. Předseda komise navrhuje výši rozpočtu kontrolní komise NOS PČR a určuje výši odměn jejím členům.

Ing. Vladimír ČERNÝ
Ing. Vladimír ČERNÝ
Předseda KK NOS PČR (Pol)
kontrolori@nosp.cz  +420 775 951 502 Kompeten
×
Bc. Tomáš JARKOVSKÝ
Bc. Tomáš JARKOVSKÝ
Místopředseda KK NOS PČR (VS)
jarkovsky@nosp.cz +420 777 016 158
Ing. Patrik SCHANDL
Ing. Patrik SCHANDL
Člen KK NOS PČR (Pol)
Jan BAUDIS
Jan BAUDIS
Člen KK NOS PČR (Pol)
baudis@nosp.cz
Mgr. Rudolf ČECH
Mgr. Rudolf ČECH
Člen KK NOS PČR (Pol)
×